Ylä-Savon Seura ry:n säännöt

Nimi ja kotipaikka

1 §
Yhdistyksen nimi on Ylä-Savon seura ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja sen toimialue on pääkaupunkiseutu. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä seuraksi. Seura on puoluepoliittisesti sitoutumaton.

Tarkoitus ja toiminta

2 §
Seuran tarkoituksena on toimia Ylä-Savosta pääkaupunkiseudulle muuttaneiden henkilöiden ja heidän perheenjäsentensä sekä muidenkin Ylä-Savon perinteitä kunnioittavien yhdyssiteenä sekä lisätä Ylä-Savon ja sen perinteiden tuntemusta pääkaupunkiseudulla.


Tarkoituksensa toteuttamiseksi seura:

 • seuraa Ylä-Savon aineellista ja henkistä kehitystä
 • harjoittaa kotiseututietoutta lisäävää julkaisu- ja kustannustoimintaa
 • edistää perinteiden, historian ja nykypäivän tallentamista sekä kulttuuriympäristön vaalimista
 • järjestää jäsen- ja yleisötilaisuuksia, retkiä, vierailuja, opintomatkoja ja muita tilaisuuksia
 • tiedottaa Ylä-Savoa ja omaa toimintaansa koskevista asioista
 • toimii yhteistyössä Suomen Kotiseutuliiton, Ylä-Savon Talousalueen Liiton, Ylä-Savon instituutin, Ylä-Savon kuntien ja muiden kotiseututyötä tekevien yhteisöjen kanssa.


Yhdistyksen jäseniä ovat

 1. varsinaiset jäsenet
 2. kannattajajäsenet
 3. kunniajäsenet

Varsinaisia jäseniä voivat olla 15 vuotta täyttäneet henkilöt, kannattajajäseniä oikeuskelpoiset yhteisöt. Kannattajajäsenillä ei ole äänioikeutta seuran kokouksissa. Varsinaiset jäsenet ja kannattajajäsenet hyväksyy johtokunta, kunniajäsenet kutsuu johtokunnan esityksestä seuran kokous. Kunniajäseniksi voidaan kutsua seuran toimintaa erityisen ansiokkaasta osallistuneita tai sen tavoitteita merkittävällä tavalla tukeneita henkilöitä. Varsinaiset jäsenet ja kannattajajäsenet maksavat vuosittain syyskokouksen määräämän jäsenmaksun. Kunniajäsenellä ei ole jäsenmaksuvelvoitetta. Jäsenyys lasketaan alkavaksi siitä ajankohdasta, jolloin jäsenyys on hyväksytty. Tällä sääntömuutoksella ei loukata saavutettuja jäsenoikeuksia.


Jäsen voi erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle. Jäsen voi myös erota ilmoittamalla siitä seuran kokouksen pöytäkirjaan merkittäväksi. Johtokunnalla on oikeus erottaa jäsen, joka on jättänyt täyttämättä jäsenvelvollisuutensa.

Kokoukset


Seuran varsinaiset kokoukset ovat kevätkokous ja syyskokous. Kevätkokous pidetään ennen maaliskuun loppua ja syyskokous loka- joulukuun aikana. Lisäksi johtokunta voi tarvittaessa kutsua koolle ylimääräisen kokouksen. Johtokunnan on kutsuttava ylimääräinen kokous koolle, mikäli vähintään yksi kymmenesosa (1/10) seuran varsinaisista jäsenistä sitä kirjallisesti tietyn asian käsittelyä varten vaatii. Seuran kokoukset kutsutaan koolle syyskokouksen määräämällä tavalla joko ilmoittamalla kirjeellisesti jokaiselle jäsenelle tai seuran omassa jäsenlehdessä. Kokouskutsu on toimitettava vähintään neljätoista (14) päivää ennen kokousta.


Seuran kevätkokouksessa

 1. valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjantarkastajaa
 2. todetaan kokouksen osanottajat, laillisuus ja päätösvaltaisuus
 3. käsitellään edellisen vuoden toimintakertomus, tilit sekä tilintarkastajien lausunto
 4. päätetään edellisen vuoden tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille
 5. päätetään äänivaltaisen edustajan valitsemisesta Suomen Kotiseutuliiton vuosikokoukseen
 6. käsitellään muut mahdollisesti esille tulevat asiat, joista johtokunnalle on tehty esitys vähintään kolmekymmentä (30) päivää ennen kokousta tai jotka johtokunta haluaa kevätkokoukselle esittää


Seuran syyskokouksessa

 1. valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjantarkistajaa
 2. todetaan kokouksen osanottajat, laillisuus ja päätösvaltaisuus
 3. hyväksytään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma
 4. määrätään seuraavan vuoden jäsenmaksun ja kannattajajäsenmaksun suuruus
 5. päätetään johtokunnan jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista
 6. hyväksytään seuraavan vuoden talousarvio
 7. valitaan johtokunnan puheenjohtaja, jota kutsutaan seuran puheenjohtajaksi
 8. valitaan jäsenet johtokuntaan erovuoroisten tilalle
 9. valitaan kaksi tilitarkastajaa ja heille yksi varamies tarkastamaan seuraavan vuoden tilejä ja hallintoa
 10. päätetään seuran kokousten koollekutsumistavasta
 11. käsitellään muut mahdolliset esille tulevat asiat, joista johtokunnalle on tehty esitys vähintään kolmekymmentä (30) päivää ennen kokousta tai jotka johtokunta haluaa syyskokoukselle esittää

Johtokunta


Seuran toimintaa suunnittelee ja johtaa syyskokouksen valitsema johtokunta, johon kuuluu kalenterivuodeksi kerrallaan valittu puheenjohtaja sekä kahdeksan (8) kahdeksi vuodeksi kerrallaan valittua jäsentä, joista vuosittain puolet on erovuorossa. Jäsenten erovuorot määrätään ensin arvan, sitten vuoron mukaan. Seuran puheenjohtajana voi yhtäjaksoisesti toimia enintään kymmenen (10) vuoden ajan, samoin johtokunnan muuna jäsenenä. Johtokunta valitsee keskuudestaan vapapuheenjohtajan sekä kutsuu sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt vuodeksi kerrallaan. Johtokunta voi asettaa sääntöjen edellyttämiä tehtäviä varten sille vastuunalaisia, pysyviä tai tilapäisiä toimikuntia ja jaostoja Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessaan estynyt vapapuheenjohtajan kutsusta tai kun vähintään kolme jäsentä sitä vaatii. Johtokunta on päätösvaltainen puheenjohtajan tai varapuheen-johtajan kutsusta tai kun vähintään kolme jäsentä sitä vaatii. Johtokunta on päätösvaltainen puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan sekä vähintään neljän jäsenen ollessa läsnä.

Nimenkirjoittajat

10§
Seuran nimen kirjoittavat puheenjohtaja, vapapuheenjohtaja ja sihteeri, aina kaksi yhdessä.

Talous

11§
Seuran tilit päätetään kalenterivuoden, ja ne on jätettävä tilintarkastajille vähintään kaksikymmentäyksi (21) päivää ennen kevätkokousta. tilintarkastajien on annettava tarkastuskertomuksensa johtokunnalle vähintään neljätoista (14) päivää ennen kevätkokousta.

12§
Seuralla on oikeus toimintansa tukemiseksi ottaa vastaan avustuksia ja lahjoituksia, omistaa ja hallita toimintaansa varten tarpeellista kiinteää omaisuutta, harjoittaa tarkoituksensa toteuttamiseksi matkailu-, myynti ja kustannustoimintaa sekä asianmukaisella luvalla järjestää arpajaisia ja rahankeräyksiä.

Sääntöjen muuttaminen ja seuran purkaminen

13§
Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä ainoastaan seuran kokouksessa. Muutosehdotuksen on tällöin hyväksytyksi tullakseen saatava vähintään kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä.

14§
Ehdotus seuran purkamisesta on käsiteltävä kahdessa peräkkäisessä kokouksessa, joiden väliä tulee olla vähintään yksi kuukausi, ja ehdotuksen on hyväksytyksi tullakseen saatava kummassakin kokouksessa vähintään kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä.

15§
Seuran purkautuessa sen varat luovutetaan yläsavolaista kotiseututyötä edistävään tarkoitukseen sekä huolehditaan arkiston ja seuran omaisuuden säily.